Bảng giá Bánh trung thu Lafeve 2020

Hình ảnh Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá bán
Bánh trung thu Lafeve Lễ hộp Ánh Trăng
Lễ hộp Ánh Trăng C2D Lễ hộp Ánh Trăng C2D Hộp 195,000
Lễ hộp Ánh Trăng C2C Lễ hộp Ánh Trăng C2C Hộp 180,000
Lễ hộp Ánh Trăng C2B Lễ hộp Ánh Trăng C2B Hộp 190,000
Lễ hộp Ánh Trăng C2A Lễ hộp Ánh Trăng C2A Hộp 150,000
Bánh trung thu Lafeve Lễ hộp Đoàn Viên
Lễ hộp Đoàn Viên E4D Lễ hộp Đoàn Viên E4D Hộp 285,000
Lễ hộp Đoàn Viên E4C Lễ hộp Đoàn Viên E4C Hộp 250,000
Lễ hộp Đoàn Viên E4B Lễ hộp Đoàn Viên E4B Hộp 325,000
Lễ hộp Đoàn Viên E4A Lễ hộp Đoàn Viên E4A Hộp 295,000
Bánh trung thu Lafeve Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4C Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4C Hộp 340,000
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4B Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4B Hộp 320,000
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4A Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4A Hộp 300,000
Bánh trung thu Lafeve Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4C Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4C Hộp 340,000
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4B Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4B Hộp 320,000
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A Hộp 300,000
Bánh trung thu Lafeve Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4C Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4C Hộp 400,000
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4B Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4B Hộp 370,000
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4A Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4A Hộp 340,000
Bánh trung thu Lafeve Lễ hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B Hộp 620,000
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A Hộp 620,000
Bánh trung thu Lafeve Lễ hộp Sắc Đỏ Tình Thân
Lễ Hộp Sắc Đỏ Tình Thân E6 Lễ Hộp Sắc Đỏ Tình Thân E6 Hộp 450,000
Bánh trung thu Lafeve Lễ hộp Sắc Tím Kiêu Sa
Lễ Hộp Sắc Tím Kiêu Sa D6 Lễ Hộp Sắc Tím Kiêu Sa D6 Hộp 450,000
Bánh Trung thu Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B Hộp 510,000
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A Hộp 510,000
Bánh Trung thu Lễ hộp Mộc Lan Tím
Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6B Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6B Hộp 580,000
Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6A Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6A Hộp 560,000
Bánh Trung thu Lễ hộp Dấu Ấn Thời Gian
Lễ Hộp Dấu Ấn Thời Gian A6 Lễ Hộp Dấu Ấn Thời Gian A6 Hộp 990,000
Bánh Trung thu Lễ hộp Ngọc Đường Quý
Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Cao cấp A Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Cao cấp A Hộp 1,200,000
Bánh Trung thu Lễ hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa
Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B Hộp 1,500,000